ZAKON O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA


Zakon o poticanju zapošljavanja (NN 57/12) stupio je na snagu 31. svibnja 2012. godine.
Za sve mjere naveden u Zakonu o poticanju zapošljavanja Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava donijelo je Upute za provedbu Zakona o poticanju zapošljavanja.

Uputama se razrađuju uvjeti za ostvarivanje prava poslodavca na olakšice pri zapošljavanju nezaposlenih osoba, nadzor nad ispunjavanjem tih uvjeta, način prestanka prava na olakšicu te postupanje nadležnih tijela i razmjena podataka.
Također Uputama se razrađuju uvjeti i način korištenja sredstava za provođenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, praćenje i kontrola provedbe ove mjere te raskid ugovora i povrat isplaćenih sredstava.
Hrvatski zavod za zapošljavanje zajedno s ostalim institucijama nadležan je za provedbu dvije mjere, a to su:

Olakšice za zapošljavanje nezaposlenih osoba
Pravo na olakšicu u obliku oslobađanja od obveze doprinosa na osnovicu i obveze obračuna i uplate doprinosa na osnovicu (za zdravstveno osiguranje, za zaštitu zdravlja na radu, za zapošljavanje te za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom - ako je poslodavac obveznik
uplate toga posebnog doprinosa) u trajanju do 2 godine, može ostvariti poslodavac koji na temelju ugovora o radu zaposli nezaposlenu osobu bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala odnosno dugotrajno nezaposlenu osobu.
Prije početka korištenja olakšice za zapošljavanje nezaposlenih osoba, nezaposlena osoba odnosno poslodavac pribavlja potrebne dokaze i to:
1) za nezaposlenu osobu bez radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala:
- od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – dokaz (potvrda) da se vodi duže od 90 dana u evidenciji nezaposlenih osoba te da nema više od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, a koji podatak će se dobiti elektroničkom razmjenom podataka s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje putem OIB-a osobe.
2) za dugotrajno nezaposlenu osobu:
- od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – dokaz (potvrda) da se vodi neprekidno duže od dvije
godine u evidenciji nezaposlenih osoba. Ako nezaposlena osoba ispunjava navedene uvjete,
poslodavac sklapa s njom ugovor o radu na određeno ili na neodređeno vrijeme. Nakon sklapanja ugovora o radu poslodavac je dužan radnika prijaviti na obvezno mirovinsko osiguranje.

Stručno osposobljavanje za rad
Cilj mjere je nezaposlenim osobama bez radnog iskustva u zvanju za koje su se obrazovale osigurati ulazak na tržište rada kroz stručno
osposobljavanje za rad neovisno o tome je li stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje
poslova radnog mjesta određenog zanimanja.
Ciljane skupine su:
1) nezaposlene osobe sa završenim preddiplomskim, diplomskim ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem,
odnosno preddiplomskim ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 90 dana i koje
nemaju više od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (bez obzira na godine starosti),
2) nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u obrtničkim zanimanjima u vezanom obrtu i zanimanjima u kojima je obavljanje poslova uvjetovano članstvom u strukovnim udrugama osnovanim sukladno posebnom propisu, koje se vode u evidenciji nezaposlenih duže od 90 dana i koje nemaju  više od 1 godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju (bez obzira na godine starosti).Detaljnije informacije o ove dvije mjere, kao i ostale obaveze i pravila, možete pročitati na:
http://www.hzz.hr/DocSlike/Provedbene_upute_ZOP_30_05_2012.pdf