17.03.2009. - Osobe s invaliditetom suočene s problemom zapošljavanja


U nastavku možete pročitati tekst o problemima s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju u području zapošljavanja. Tekst možete pročitati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Kuća ljudskih prava Sarajevo preuzela je tekst o problemima zapošljavanja osoba s invaliditetom za što smo im posebno zahvalni jer je to doprinos aktivnijoj borbi s problemima osoba s invaliditetom.

Osobe s invaliditetom suočene s problemom zapošljavanja


Nedostojan obrazovni sustav za osobe s invaliditetom i nekoordiniranost obrazovnog programa sa tržištem rada u hrvatskoj, ostavljaju osobe s invaliditetom koje žive u Hrvatskoj u marginiziranom položaju i odbačenima od društva.


Osobe s invaliditetom danas se u hrvatskoj suočavaju sa nebrojenim problemima, od kojih većina potiče iz područja obrazovanja i zapošljavanja. Razlozi komplikacija pri zapošljavanju osoba s invaliditeteom su između ostalog povezani sa nedostojnim obrazovanjem, koje daje niži formalni nivo znanja u usporedbi sa ostatkom populacije, ali i nedovoljnoj potpori hrvatskog društva. To također ima veze sa obrazovnim sustavom koji također nije adekvatan jer nije kreiran u skladu sa tržištem rada u Hrvatskoj.


Prema statistikama Hrvatskog statističkog zavoda u 2001. godini zabilježene su 429.421 osobe s invaliditetom (cca. 10% ukupne populacije). Osobe s invaliditetom jedna su od kategorija koje karakterizira otežan pristup otvorenom tržištu rada. U lipnju 2008. ukupan broj registriranih osoba na Hrvatskoj burzi rada bio je 5 400 što je 2,5% ukupne registrirane nezaposlene populacije na burzi.


Kako bismo pružili profesionalnu pomoć problemu nezaposlenih osoba s invaliditetom vrlo je važno podupirati njihovu prilagodbu novom radnom okruženju i također podupirati poslodavce u organizaciji radnog procesa i osiguravanju radnih uvjeta za osobe s invaliditetom. Važno je i upoznati poslodavce sa sposobnostima i posebnostima osoba s invaliditetom čineći ih tako osjetlivijima i svjesnijima problema ove populacije , prezentirajući im i dajući im primjere dobre prakse u drugim državama.


„Potrebno je djelovati na više nivoa: od neadekvatnog obrazovnog sistema do tržišta rada. Neovisno od mjenjanja i prilagođavanja obrazovnih programa, učinkovita i kvalitetna inkluzija osoba s invaliditetom na tržište rada uključuje adekvatnu promjenu i prilagodbu svakog pojedinca, cijelog sistema i na kraju i same države“ kaže Mirjana Dobranović predsjednica Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida.


Uključivanje osoba s invaliditetom u svijet edukacije i zapošljavanja presudni je faktor njihove pune integracije u društvo. Treba imati na umu i da određena predrasuda spram osoba s invaliditetom postoji i to u vidu njihovih potencijala i kapaciteta.


S druge strane Nataša Odak, dobitnica nagrade Poslodavac godineza osobe s invaliditetom u 2007. godini i koja zapošljava osobe s invaliditetom od 2002. godine, rekla je u interviewu za portal „Moj poso“: „Osobe s invaliditetom ekstremno su predane svom poslu, fokusirane, odgovorne i nerjetko bi mogli poslužiti kao primjer ostalim zaposlenicima“


Nužno je krirati novi model u Hrvatskoj koji će povezati sustav obrazovanja sa zapošljavanjem na primjeran način i koja će sustavno podizati razinu osvještenosti poslodavaca spram kapaciteta i radnog potencijala osoba s invaliditetom. Udruga za promicanje istih mogućnosti za osobe s invaliditetom (UPIM) usmjerit će svoje djelovanje sljedeće godine među ostalim na kreiranje takvog modela, ali trebat će u tome pomoć i kooperaciju svih relevantnih subjekata u polju obrazovnog sustava i zapošljavanja u Hrvatskoj.

 

Persons with disabilities facing employment problems


Inadequate educational system for persons with disabilities and thus, incoherence of educational programmes with labor market needs in Croatia, make persons with disabilities in the Republic of Croatia, marginalized and left to its own.


Persons with disabilities has facing today in Croatia with numerous problems, however certainly many of them come from the area of education and employment. Causes of complicated employment of persons with disabilities, are among all, connected to inadequate education, that is lower formal level of education in comparison to the rest of the Croatian population, but from inadequate support of Croatian society as well. It has also a lot to do with inadequate educational system also, which is not created in the accordance with the labor market needs in Croatia.


According to the statistics of State council for statistics of Republic of Croatia in year 2001 there were 429.421 persons with disabilities (circa 10% of total population). Persons with disabilities are one of the categories that are characterized by more heavy approach to open labor market. In June 2008 total number of registrate persons with disabilities in Croatian Bureau for Employment was 5 400 which is 2,5% of total registered unemployed population in the statistics of the Bureau.


To provide professional help regarding employment of persons with disabilities, it is very important to support their adjustment to a new working environment and also, support the employers at organizing working process and ensuring work conditions for persons with disabilities. It is also of great importance to familiarize the employers with possibilities and specifics of persons with disabilities, making them more sensitive and aware about this population through presenting and further, applying examples of good practice in other states.


„It is needed to react on several levels: from inadequate educational system to labor market needs. Apart from changing and adjusting educational programmes, more efficient and quality inclusion of persons with disabilities in the labor market consists of adequate change and adjustment of every individual, system and in the end, state itself“, says Mirjana Dobranovic, president of Association for Promotion of Equal Opportunities for Persons with Disabilities.


Including persons with disabilities in the world of education and employment is crucial factor of their full integration into society. Yet, it is needless to mention that certain prejudices do exist toward persons with disabilities, regarding their potential and capacity.


However, Natasa Odak, the winner of the award Employer of the year for employees with disabilities in 2007, who hires persons with disabilities since 2002, said for one online job searching Internet site: „Persons with disabilities are extremely devoted to their work, focused, diligent and very often could use as a role model to other workers“.


It is necessary to create new model in Croatia that will connect education and employment in an adequate way and raise awareness of employers about the capacity and working potential of persons with disabilities. Association for Promoting Equal Opportunities to Persons with Disabilities (APEO) will work in the following year on creation of such model, but it will be needing the help and cooperation of all relevant subjects in the field of education and employment in Croatia.

 


3.2.2009.    CENTAR ZA CIVILNE INICIJATIVE je udruga koja se već 10 godina bavi razvojem i jačanjem lokalne zajednice, jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva, promicanjem međusektorske suradnje u društvu i promicanjem ideje aktivnog uključivanja građana u život zajednice.

Udruga zaposljava 4 djelatnika i ima uredske prostore u Zagrebu i Karlovcu.


Za potrebe naših projekata tražimo:

PROGRAMSKOG ASISTENTA

- VSS pravnog usmjerenja (pravnik ili socijalni radnik)

- Poznavanje pravnog okvira i djelovanja organizacija civilnog drustva

- Poznavanje procesa namicanja sredstava i izrade projektnih prijedloga za udruge

- Znanje rada na racunalu (MS Office paket)

- Znanje jednog stranog jezika (po mogućnosti engleskog)

- Potrebna 1 godina radnog iskustva (zaposlenje ili volontiranje)


Posao će se obavljati na području Krapinsko-zagorske županije na pola radnog vremena, a sastojat će se od pružanja usluga informiranja, savjetovanja i izobrazbe organizacija civilnog društva na području županije.


Molimo da cijenjene ponude kandidata za radno mjesto programskog asistenta pošaljete najkasnije do 9. veljače 2009. godine na e-mail: cci@zg.t-com.hr s naznakom «natječaj za radno mjesto»