Propisi u području gradnje


  - Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN broj 76/07 , 38/09, 55/11 i 90/11)
  - Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN broj 151/05 i 61/07)
  - Uredba o održavanju zgrada (NN broj 64/97)